Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Postup prijatia (tlačivá a podmienky)

POSTUP prijímania žiadateľa do zariadenia Domova Vďaky

 

Postup pri prijímaní žiadateľa o poskytnutie sociálnych služieb do zariadenia pre seniorov

 • podanie žiadosti na mestskom alebo obecnom úrade - podľa miesta trvalého pobytu, na oddelení sociálnych vecí na vyhotovenie rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu

 • podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Domove vďaky

 • kompletizácia žiadosti

 • sociálne šetrenie

 • podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

 

Postup pri prijímaní žiadateľa o poskytnutie sociálnych služieb do domova sociálnych služieb

 • podanie žiadosti na oddelení sociálnych vecí Žilinského samosprávneho kraja

 • podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Domove vďaky

 • kompletizácia žiadosti

 • sociálne šetrenie

 • podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Vyplnené žiadosti je potrebné predložiť na predpísaných tlačivách, ktoré je možné si vyzdvihnúť  priamo v Domove vďaky alebo sú k dispozícii na vytlačenie na webovej stránke Domova vďaky.

 

Postup vedenia poradovníka čakateľov na poskytnutie SS v Domove vďaky

V prípade , ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení, je možné žiadateľa prijať na základe vydaného právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý sa vydáva: viď článok II.

 • Ak nie je možné žiadateľa ihneď umiestniť v našom zariadení, z dôvodu kapacitných podmienok alebo z iných vážnych dôvodov, zaradí sa žiadateľ do poradovníka čakateľov na poskytovanie sociálnej služby,

 • Žiadosti sú do poradovníka zaraďované podľa poradia v akom boli do zariadenia (Domova vďaky) doručené,

 • Domov vďaky predvoláva žiadateľov z poradovníka čakateľov na základe uvedených kritérii:

  1. naliehavosť aktuálnej životnej situácie žiadateľa – Zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v § 8 ods. 6 dáva možnosť prijať občana bezodkladne mimo poradia, ak jeho život alebo zdravie je vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, skončila pobyt v zariadení a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom prostredí.  Za vážne ohrozenie života alebo zdravia sa považuje najmä, ak  fyzická osoba je ohrozená správaním inej fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá žiadnu blízku osobu alebo jej blízka osoba, na ktorej pomoc bola odkázaná zomrie, alebo táto fyzická osoba nemá zabezpečenú osobnú starostlivosť alebo jej nemožno túto osobnú starostlivosť zabezpečiť manželom alebo manželkou, plnoletým dieťaťom alebo rodičom alebo inou fyzickou osobou, ktorú súd ustanovil za opatrovníka.

  2. sociálna služba sa žiadateľovi poskytne podľa dátumu rozhodnutia o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

  3. pri prijímaní do Domova vďaky v Rajci sa vyberie prvý vhodný žiadateľ/ka v súlade s vyššie uvedenými kritériami.

  4. o prijatí do Domova vďaky v Rajci rozhoduje trojčlenná komisia v zložení: riaditeľ DV, hlavná sestra a sociálna pracovníčka.

 

Doklady potrebné k príjmu obyvateľa

 • podpísaná Žiadosť o zabezpečenie poskytovania soc. Služby (z DV)

 • Čestné vyhlásenie o majetku

 • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, posudok

 • Rozhodnutie o výške dôchodku

 

Pri prijatí do Domova vďaky je potrebné priniesť

 • zdravotná karta od praktického lekára

 • priniesť preukaz poistenca a občiansky preukaz, prípadne preukaz osoby ZŤP      

 • osobné ošatenie (označené číslom podľa predchádzajúceho dohovoru s personálom zariadenia)

 • hotovosť na zaplatenie prvej úhrady za poskytnuté služby

 • lieky, ktoré žiadateľ užíva

 • diabetická knižka (ak je prijímateľ sociálnych služieb diabetik)

 • zdravotnícke a ortopedické pomôcky, ak mu boli predpísané

 • hygienické potreby

 • rozhodnutie o odkázanosti na prepravnú službu (ak ho žiadateľ má a na túto službu je odkázaný)

 • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony)

 • prijímateľ si môže priniesť aj veci, na ktoré je naviazaný a pripomínajú mu domov a rodinu (fotografie, obrázky, obľúbený hrnček, kvet…).